Překlad Excel funkcí

V této tabulce naleznete překlad funkcí z češtiny do angličtiny.

V tabulce jsou jenom ty funkce, které mají rozličný název v češtině a angličtině. Funkce se stejným názvem jsme vyřadili podobně jako funkce, které byly součástí starých verzí Excelu (před verzí Excel 2010) a již nejsou relevantní.

ČeskyAnglickyPopis funkce
A AND Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
ARCCOS ACOS Vrátí arkuskosinus čísla.
ARCCOSH ACOSH Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.
ARCSIN ASIN Vrátí arkussinus čísla.
ARCSINH ASINH Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.
ARCTG ATAN Vrátí arkustangens čísla.
ARCTG2 ATAN2 Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ARCTGH ATANH Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.
BUDHODNOTA FV Vrátí budoucí hodnotu investice.
CELÁ.ČÁST INT Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.
ČAS TIME Vrátí pořadové číslo určitého času.
ČASHODN TIMEVALUE Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.
ČÁST MID Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.
ČETNOSTI FREQUENCY Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
ČISTÁ.SOUČHODNOTA NPV Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.
DATUM DATE Funkce vrátí pořadové číslo, které odpovídá určitému datu. Funkce je nejužitečnější v situacích, kdy je rok, měsíc a den získaný ze vzorců nebo odkazů na buňku. Představte si tabulku s kalendářními daty ve formátu, který Excel nerozpozná, třeba RRRRMMDD.
DATUMHODN DATEVALUE Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DÉLKA LEN Vrátí počet znaků textového řetězce.
DEN DAY Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DENTÝDNE WEEKDAY Převede pořadové číslo na den v týdnu.
DETERMINANT MDETERM Vrátí determinant matice.
DNES TODAY Vrátí pořadové číslo dnešního data.
DNY DAYS Funkce vrátí počet dní mezi dvěma daty.
DOSADIT SUBSTITUTE V textovém řetězci nahradí starý text novým.
DPOČET DCOUNT Spočítá buňky databáze obsahující čísla.
DPOČET2 DCOUNTA Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.
DPRŮMĚR DAVERAGE Vrátí průměr vybraných položek databáze.
DSMODCH DSTDEVP Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.
DSMODCH.VÝBĚR DSTDEV Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSOUČIN DPRODUCT Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSUMA DSUM Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.
DVAR DVARP Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.
DVAR.VÝBĚR DVAR Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.
DZÍSKAT DGET Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.
FAKTORIÁL FACT Vrátí faktoriál čísla.
HLEDAT SEARCH Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).
HODINA HOUR Převede pořadové číslo na hodinu.
HODNOTA VALUE Převede textový argument na číslo.
HODNOTA.NA.TEXT TEXT Zformátuje číslo a převede ho na text.
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ HYPERLINK Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.
CHYBA.TYP ERROR.TYPE Vrátí číslo odpovídající typu chyby.
INVERZE MINVERSE Vrátí inverzní matici.
JE.ČISLO ISNUMBER Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.
JE.CHYBA ISERR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #N/A).
JE.CHYBHODN ISERROR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.
JE.LOGHODN ISLOGICAL Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.
JE.NEDEF ISNA Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A.
JE.NETEXT ISNONTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.
JE.ODKAZ ISREF Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.
JE.PRÁZDNÉ ISBLANK Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.
JE.TEXT ISTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).
KDYŽ IF Funkce vrátí jednu hodnotu, když je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, když je nepravdivá. Tady je video o použití funkce KDYŽ.
KÓD CODE Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.
KOMBINACE COMBIN Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.
LINREGRESE LINEST Vrátí parametry lineárního trendu.
LINTREND TREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.
LOG LOG10 Vrátí dekadický logaritmus čísla.
LOGLINREGRESE LOGEST Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGZ LOG Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.
MALÁ LOWER Převede text na malá písmena.
MĚSÍC MONTH Převede pořadové číslo na měsíc.
MINUTA MINUTE Převede pořadové číslo na minutu.
MÍRA.VÝNOSNOSTI IRR Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI MIRR Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.
NÁHČÍSLO RAND Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
NAHRADIT REPLACE Nahradí znaky uvnitř textu.
NAJÍT FIND Identifikuje jeden textový řetězec v druhém textovém řetězci. Vrátí číslo počáteční pozice prvního textového řetězce od prvního znaku druhého textového řetězce.
NE NOT Provede logickou negaci argumentu funkce.
NEBO OR Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.
NEDEF NA Vrátí chybovou hodnotu: #NENÍ_K_DISPOZICI.
NEPRAVDA FALSE Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
NEPŘÍMÝ.ODKAZ INDIRECT Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
NYNÍ NOW Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
O.PROSTŘEDÍ INFO Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
ODKAZ ADDRESS Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.
ODMOCNINA SQRT Vrátí kladnou druhou odmocninu.
ODPIS.LIN SLN Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.
ODPIS.NELIN SYD Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
ODPIS.ZA.INT VDB Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.
ODPIS.ZRYCH DB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.
ODPIS.ZRYCH2 DDB Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
OPAKOVAT REPT Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
PERCENTIL.EXC PERCENTILE.EXC Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.
PERCENTIL.INC PERCENTILE.INC Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERMUTACE PERMUT Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.
PLATBA PMT Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
PLATBA.ÚROK IPMT Vrátí výšku úroku investice za dané období.
PLATBA.ZÁKLAD PPMT Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
POČET COUNT Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
POČET.BLOKŮ AREAS Vrátí počet oblastí v odkazu.
POČET.OBDOBÍ NPER Vrátí počet období pro investici.
POČET2 COUNTA Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
POLÍČKO CELL Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
POSUN OFFSET Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
POZVYHLEDAT MATCH Tuto funkci použijte, chcete-li vyhledat položku v oblasti buněk a pak vrátit relativní pozici dané položky v oblasti. Pokud například oblast a1: a3 obsahuje hodnoty 5, 7 a 38, vzorec = MATCH (7; a1: a3; 0) vrátí číslo 2, protože 7 je druhá položka v rozsahu.
PRAVDA TRUE Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.
PROČISTIT TRIM Odstraní z textu mezery.
PRŮMĚR AVERAGE Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
PRŮMODCHYLKA AVEDEV Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.
QUARTIL.EXC QUARTILE.EXC Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).
QUARTIL.INC QUARTILE.INC Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
ROK YEAR Převede pořadové číslo na rok.
ROK360 DAYS360 Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
ŘÁDEK ROW Vrátí číslo řádku odkazu.
ŘÁDKY ROWS Vrátí počet řádků v odkazu.
SEKUNDA SECOND Převede pořadové číslo na sekundu.
SLOUPCE COLUMNS Vrátí počet sloupců v odkazu.
SLOUPEC COLUMN Vrátí číslo sloupce odkazu.
SMODCH.P STDEV.P Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
SMODCH.VÝBĚR.S STDEV.S Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
SOUČHODNOTA PV Vrátí současnou hodnotu investice.
SOUČIN PRODUCT Vynásobí argumenty funkce.
SOUČIN.MATIC MMULT Vrátí součin dvou matic.
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
STEJNÉ EXACT Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.
SUMA SUM Funkce slouží k přidání hodnot do buněk.
SUMA.ČTVERCŮ SUMSQ Vrátí součet druhých mocnin argumentů.
SVYHLEDAT VLOOKUP Funkci použijte, když potřebujete něco najít v tabulce nebo v oblasti buněk podle řádku. Můžete třeba najít příjmení zaměstnance podle jeho zaměstnaneckého čísla nebo najít jeho telefonní číslo tak, že budete hledat jeho příjmení (podobně jako v telefonním seznamu). Podívejte se na video o použití funkce SVYHLEDAT.
TG TAN Vrátí tangens čísla.
TRANSPOZICE TRANSPOSE Vrátí transponovanou matici.
TYP TYPE Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.
ÚROKOVÁ.MÍRA RATE Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.
USEKNOUT TRUNC Zkrátí číslo na celé číslo.
VELKÁ UPPER Převede text na velká písmena.
VELKÁ2 PROPER Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.
VVYHLEDAT HLOOKUP Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
VYČISTIT CLEAN Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
VYHLEDAT LOOKUP Funkci použijte, když potřebujete prohledat jeden řádek nebo sloupec a najít hodnotu na stejné pozici ve druhém řádku nebo sloupci.
ZAOKR.DOLŮ FLOOR Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ZAOKR.NAHORU CEILING Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
ZAOKROUHLIT ROUND Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ ODD Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EVEN Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT FIXED Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
ZÍSKATKONTDATA GETPIVOTDATA Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.
ZLEVA LEFT Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.
ZNAK CHAR Vrátí znak určený číslem kódu.
ZPRAVA RIGHT Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.
ZVOLIT CHOOSE Tuto funkci použijte, pokud chcete vybrat jednu z až 254 hodnot založených na čísle indexu. Jestli jsou hodnota 1 až hodnota 7 třeba dny v týdnu, vrátí funkce ZVOLIT jeden den v týdnu určený argumentem index.
 
Náš video kurz Excelu v akci na Slevomatu!

Naučte se Excel online díky mému jednoduchému video kurzu!